Uudisvoog:

Tagasi

Tootmise tagasiside korraldamine otse tootmisplatsilt

Tootmisettevõtte majandustarkvara lahenduses võib luua võimaluse saada operatiivset infot tootmistellimuse valmiduse kohta otse tootmises.

Üldiselt on majandustarkvaras tootmise juhtimine ja jälgimine korraldatud nii, et süsteemis on olemas tootmistellimused. Nende lõpetamine või staatuse muutmine tekitab info, mille alusel tootmisjuht teeb otsuseid tootmise kulgemise kohta. Tootmistellimuse lõpetamise käigus registreeritakse laos ka valmivad tooted, kuid tõenäoliselt teeb seda keegi teine ning teatud ajanihkega.

Operatiivsema info saaks aga sel juhul, kui tootmistellimusel on jooksvalt teave, kui valmis üks või teine toode parasjagu tootmisprotsessis on. Raporteerija on töötaja, kes annab kohe pärast toimingu või tegevuse lõppu infot selle kohta, mis on tehtud, palju on tooteid või pooltooteid valminud ning kui suur on mittekvaliteetse toodangu hulk. Raporteeritakse otseselt tootmises ning see eeldab kasutajale lihtsustatud töökohta või ekraanivormi, sest toimingute arv on limiteeritud.

Tänapäevastel majandustarkvaradel on selliste lahenduste loomiseks head tehnilised eeldused.
Esmalt webservice’i tehnoloogia, mis võimaldab luua töökohti .net veebilahendustena, kasutades näiteks Dynamics NAVi täistöökoha asemel hoopis soodsamat töökohapõhist litsentseerimist ja kiosk-tüüpi tööjaamu (sama arvuti kaudu registreerivad toiminguid paljud inimesed).

Ühes Eesti tootmisettevõttes on webservice’i tehnoloogial põhinev lahendus loodud. Seda kasutatakse ettevõtte mitmes harukontoris üle Eesti, kümnes kiosk-tüüpi tööjaamas ning kasutajate arv on 40-50.

Nõuded lahendusele

Ettevõttel oli vaja korraldada tootmise tagasiside andmine online-lahendusena otse tootmisplatsilt. Selle eest vastutab töötaja, kes toimingut või tegevust teeb, et vabastada tootmise vahetaseme juhid (töögrupi juhi või eestöölise) teiste inimeste info sisestamise kohustusest. Töökohale loodi minimalistlik funktsionaalsus, mis tagas korrektse kvaliteetse andmesisestuse. Funktsionaalsus pidi olema kasutaja jaoks identne sellega, mida oli juba võimalik teha Dynamics NAVi keskkonnas (nii sisestus kui olemasolev kontroll).

Täiendavad funktsionaalsed nõuded

Lahenduse loomise aluseks sai tingimus, et tagasiside andmine ehk raporteerimine oleks võimalik igal ajal, olenemata sellest, kuivõrd on majandustarkvara koormatud muude toimingutega (nt planeerimine, tellimuste vabastamine või muutmine). Selle tagamiseks otsustati võimaldada raporteerimist reaalajas, kasutades täiendavat tabelit SQLi andmebaasis, kuhu salvestatakse sisestatud ja majandustarkvara süsteemsete kontrollide poolt valideeritud read. Tulemused kantakse automaatselt üle majandustarkvarasse ja seda kontrollivad süsteemi kirjeldatud reeglid, et tagada andmete korrektsus. Sisestuse tulemused logitakse ja veasituatsioone näeb spetsiaalses majandustarkvara logis.

Tootmistöölistele loodi mugav raporteerimiskeskkond

Töö raporteerijale loodud registreerimisvorm on minimalistlik, kuid tagab optimaalse infoväljade paigutuse ja minimaalsete sisestuskordade abil tootmistöölistele mugava keskkonna. Kasutajalt eeldatakse, et ta sisestab eelkõige enda tehtud tööd, vastavad õigused saadakse end süsteemis autentides.

Tootmistöölise raporteerimisprotsess on järgnev: kasutaja logib sisse, sisestab masinakeskuse ja töökeskuse numbri, kus töö käis, valib töö teostamise kuupäeva (vaikimisi sama päev, kuid vajadusel saab seda muuta), valib või skaneerib tootmistellimuse numbri, valib tootmistellimusel oleva rea ja tegevuse numbri ning sisestab väljundkoguse ja kinnitab raporteerimise.

Täidetakse vaid nõutud (n-ö paksendatud kursiivis) infoväljad, ülejäänud info kuvab Dynamics NAV automaatselt. Toodangu registreerimise vorm kontrollib enne salvestamist, kas info vastab NAVi reeglitele (kas kasutaja võib olla sel ajal tööl, kas tootmistellimus on vabastatud, kas seal on sisestatud ettenähtud read ja tegevused ning kas väljundkogus võib olla selline, mille kasutaja sisestas). Kuna paralleelselt on võimalik sama tööd teha ka otse Dynamics NAVi raporteerimise aknast, siis on lisatud ka kontroll selle info kohta, kui NAVi kasutaja on osa väljundkogusest tahtnud raporteerida, aga pole veel jõudnud seda konteerida.

Suuremate õigustega töötajad saavad raporteerida ka teiste inimeste tööd.

Lisaks sisestusfunktsioonile saab sisseloginud kasutaja näha juba raporteeritud tulemusi aruandena. Tootmisjuhid võivad saada lisaks eraldiseisva aruande, kasutades Microsoft Reporting Servicesi funktsionaalsust, et oleks ülevaatlik pilt raporteerimise seisust ja sisestusvigadest.

 

Uue lahenduse plussid

  • Registreeritud toodangu vormi kasutamisel ei ole vaja klassikalist Dynamics NAVi litsentsi ja seetõttu on nõuded riistvarale väiksemad.
  • Tootmises saab luua töökohad, mida kasutavad registreerimistegevusteks mitmed inimesed (nn kioskid).
  • Raporteeritakse kohe pärast tööoperatsiooni sooritamist, seega on tootmise juhtimiseks oluliselt rohkem kvaliteetset infot ning parem ülevaade ka materjalide kasutusest (nt pool- või valmistoodangu kogused jm).
  • Töötajate registreeritud kogused on kasutatavad ka otse palgaarvestuses.

 

 

Juhtimine Kaubandus ja laondus Tootmine

Simulatsioonidelt isejuhtivate logistika- ja tarnesüsteemideni

Eelmine uudis

järgmine uudis

Äriteenindus Kaubandus ja laondus

ID-kaart kliendikaardiks – kuidas majandustarkvara seda toetab

DIGITALISEERIMINE