Uudisvoog:

Tagasi

Tulevik on kohal – tehisintellekt ja majandustarkvara ühendavad jõud

Autor: Marek Maido; BCS Itera

Alustaksin kohe ühe avaldusega: tehisintellektist saab lähiaastatel majandustarkvara (ERP) maailmas deal breaker ehk otsustav komponent, mis eristab tegijad sabas sörkijatest. Seega muutub tehisintellekti kasutamise oskus kriitiliseks eduteguriks igas ettevõttes. Ja pigem varem kui hiljem.

Isesõitvad autod ja lennukid, robotid ja paljud teised jõudsalt tekkivad lahen­dused põhinevad paljuski masinõppe võimekusel. Masinõpe on lihtsustatult öel­des tarkvara, mis suudab empiiriliste and­mete põhjal teha otsuseid ja ennustusi. Igapäevaelus ei pruugi me n­ö metsa puude taga näha, aga suured tarkvara­ettevõtted on praegu oma suurimad tea­dusinvesteeringud suunanud just tehisintellekti (AI – artificial intelligence) valdkonda. Hinnanguliselt annab tehis­intellekt 2030. aastaks maailmamajandu­sele kuni 15,7 triljonit lisadollarit.

Majandustarkvara – ettevõtte juhtimise vundament

Vaatamata faktile, et tehisintellekti vald­kond on alles lapsekingades, on see ük­sikutesse eesrindlikesse majandustark­varadesse juba kohale jõudnud. Teema on oluline, kuna just tehisintellektile toetuvad ERP-lahendused (Enterprise Resource Planning e majandustarkvara) on need, mida tasuks tuleviku valikuid tehes tõsiselt kaaluda.

Siin on mõned punktid, miks see on oluline tehnoloogi­line verstapost. Uuringufirma Gartner ennustuse ko­haselt toetub 2021. aastaks 80% kogu tehnoloogiast tehisintellektile. Sellest saab keskne infrastruktuuri osa meie ärides, aga ka majanduses laiemalt. ERP tarkvara puhul, mille üheks olulisemaks põhitunnuseks on efektiivsuse loomine, on eriti tähtis roll masinõppe võimekusel, mis loob tulevikku suunatud tehnoloogia­te rakendamiseks soodsa aluse. Kui ette­võte optimeerib oma lahendusi ja and­meid tehisintellekti praktiliste rakenduste jaoks, annab see tehnoloogiale tohutu võimenduse.

Maailma suurim ärikonsultatsioonitee­nuse pakkuja Price Waterhouse Coopers (PwC) on oma uuringutes välja toonud, et tehisintellekti saab edukalt kasutada and­mete analüüsimisel. Ikka selleks, et riske paremini hallata, aidata töötajatel teha pa­remaid otsuseid, automatiseerida klientide haldamisega seotud tegevust jpm. Aga siia on peidetud suur probleem. PwC on ühtlasi rõhutanud, et kuigi enamik ettevõtete juhte teab, et tehisintellekt on võimeline muutma suures ulatuses seda viisi, kuidas nad äri teevad, ei astu nad samme uute tehnoloogiate juurutami­seks. Teisisõnu ei raja ettevõtted prae­gu seda vundamenti, millel tehisintellekt võiks edukalt töötada. Kõigest kolmandik juhtidest väidab aastal 2019, et andmed on nende tegevuse prioriteet. Just tehisintellekti võimekusega ERP on kindlasti üks kõige käegakatsutavam võimalus seda olukorda ettevõtteis pa­randada.

Mida tehisintellekt majandus­tarkvaras teeb?

Gartner määratleb tehisintellekti kui tehnoloogiat, mis imiteerib inimese tege­vust. Tehisintellekt ei ole asi iseeneses, vaid pigem võiks seda nimetada robotiseeri­tud protsessiks kulisside taga. Tehisintel­lektil põhinevad ERP süsteemid suudavad tuvastada mustreid ja automatiseerida rutiinseid ülesandeid. Kuna kõik toimub sekundi murdosa vältel, pakutakse selle­ga ettevõtetele meeletut efektiivsust. Kirjutasin paar aastat tagasi artikli „Saage tuttavakas uute müügimeestega laval: Cortana, Siri, Watson jt“, kus väit­sin, et üha suurem osa tarneahela hal­dusest läheb tehisintellekti kätte. Ühe uuema näitena toon siin välja Microsoft Dynamics 365 Business Centrali (365BC) majandustarkvara, kuhu on juba integreeritud Cortana tehisintellekt.

Praktilise rakendusena pakub see en­nustusi finants­ ja ostumoodulis, näiteks nagu rahavood ja varude planeerimi­ne. Või miks mitte integreerida Cortanat hoopis Office Outlookiga! Lahendus suu­dab e­-kirja tekstist leida klienti huvitavad tooted ja kogused, siduda ERP kontakti kirja saatjaga, samuti paigutada kauba automaatselt pakkumisvormile ning saa­ta kliendile vastus. Kindlasti hakkab lähi­tulevikus toimima e-­kirja, e­-poe ja chat’i automaatne tekstitöötlus, kus on kirjas nii pakkumine, tellimus kui ka arve. Seega muutub kogu ostu­müügiprotsess täiesti automaatseks. Eraldi valdkond, kuhu tehisintellekt lähiaastatel üha enam oma kombitsaid ajab, on kindlasti CRM ehk klientide ja müügivõimaluste haldus. Seda enam, et internetist on saanud nüüdisaegse müü­gi ­ ja turundustegevuse selgroog ning CRM on pidanud arenema, et jäädvustada ja analüüsida pidevalt kasvavat andme­mahtu müügivõimaluste, klientide ja ettevõtete kohta. Tehisintellekti eesmärk CRMis on analüüsida ja anda soovitusi kliendi või müügi väljavaate kohta, tuginedes kõigile selle isiku andmetele, mida süsteem suudab koguda. Üsna värske uudis on veel see, et Microsoft arendab välja täiesti uusi tehisintellek­ti ja liitreaalsuse lahendusi Microsoft Dynamicsi jaoks – Dynamics 365 ai, Dy­namics 365 Remote Assist ja Dynamics 365 Layout.

Kuid millised on need võtmepunktid, kus tehisintellekt annab majandustarkvaras tun­tava võimenduse?

 

1. Sügavam ülevaade andmetest ja nende tõlgendamine

Teatud andmekoguste, näi­teks ERPs leiduvate massiliste andmekogumite puhul, eksis­teerivad mustrid ja korrelat­sioonid, mis ei ole alati silmale nähtavad. Näiteks võib tehisintellektil põhinev süsteem tuvastada tootmise suurenemise või lan­guse ja selle seose protsesside toimimisega.

2. Rutiinsete protsesside automatiseerimine

Meie igapäevane töö on kas teadlikult või alateadlikult täis reegleid ja rutiinseid toiminguid, mis reguleerivad tege­vust. Selliseid käitumismustreid võib sageli väljendada mate­maatilistes terminites ja progammeerida tarkvarasse. Näiteks võib muuta tava­pärased kohustused, nagu raamatupidamise ja palga­arvestuse haldamine, lihtsalt üheks nupu vajutuseks. Mõnes mõttes on see efektiiv­suse optimeerimise arenenud vorm, mis vabastab väärtuslik­ku inimtegevust, et keskenduda olulisematele ülesannetele ja protsessidele, mida ükski masin ei suuda usaldusväärselt täita või teha.

3. Parem kasutuskogemus

Tehisintellekt teeb inimese si­sestatud andmetel ja tema käitumisel põhinevaid arukaid otsuseid, mis omakorda muu­davad rakenduse individuaalse kasutaja jaoks kiiremaks ja ka­sulikumaks.

Veel kord ERP tarkvara valikust

Lõpetaksin taas tõdemusega, et iga ettevõte ja selle juht peaks ERP valiku puhul esi­kohale seadma tootja võimekuse panustada innovatsiooni ja just nimelt tehisintellekti ja andmetöötluslahendustesse. Kindlasti tasub partneritega läbi arutada, mida selli­sed lahendused pakuvad ja kus neid on võimalik kasutada.

Ja veel: Microsofti uuringu järgi on need USA ja ELi juhid, kes investeerivad tehis­intellekti, enam huvitatud ka töötajate motiveerimisest, kuna tehisintellekti mõju ettevõtte kultuurile ja juhtimisele on täiesti ilmne.

 

 

 

Ärianalüüs

PowerBI hommikukohvi esitlus Soomes

Eelmine uudis

järgmine uudis

Juhtimine

Käes on parim aeg tõsta ettevõtte konkurentsivõimet majandustarkvara (IKT) lahenduste abil

DIGITALISEERIMINE