Uudisvoog:

Tagasi

Võlanõuded – ebameeldiv kohustus või loomulik protsessi osa?

Allikas: Äri-IT Kevad 2019 – BCS Itera
Autor: BCS ITera HRM konsultant Merilin Kaselaid

Võlanõuete haldus on üks oluline ettevõtte tegevuse osa, mille käsitsitöö on ebameeldiv kohustus, nõudes palju aega ja jättes suure eksimisvõimaluse. Automatiseerimisega on võimalus ebameeldiv kohustus muuta tavapäraseks protsessi osaks.

Võlanõudeid saab liigitada kahte gruppi: klientidega ja töötajatega seotud võlanõuded.

 

Töötajatega seotud võlanõuete mahtu mõjutavad mitmed asjaolud. Üheks olulisemaks on muutuv majandusolukord, mis mõjutab inimeste toimetulekut. Tihti ei ole inimesed nõus olukorra muutudes oma igapäevast elukvaliteeti muutma ja kasutatakse erinevaid laenuvõimalusi, mõtlemata, et laenud kuuluvad tagastamisele koos intressidega.

Teiseks mõjutajaks on erinevate laenutoodete hulk turul.sellest lähtuvalt on ja jääb võlanõuete haldus oluliseks osaks ettevõtte majandusarvestuses ja nõuete osakaal tulevikus pigem kasvab kui kahaneb. Töötajatega seotud võlanõuete haldus on üks keerukamaid ja aeganõudvamaid tegevusi majandusarvestuses.

Levinuimad neist on kohtu-täiturite ja elatisnõuded, kuid on ka maksunõudeid ning ettevõttes seeski võib tekkida töötaja vastu nõudeid, mis vajavad vastavalt kokkuleppele töötaja tasudest kinnipidamist. Kohtutäiturite ja elatisnõuded ei ole kuidagi seotud ettevõtte tegevusega, vaid on töötajal eraeluliselt tekkinud kohustused. Eelnimetatud töötaja kohustuste haldus ja kinnipidamine on aga seadusega jäetud ettevõtte kanda. Selliste nõuete haldus on tihtilugu käsitsitöö, kus tuleb jälgida palju erinevaid nüansse, mis tulenevad erinevatest seadustest ja aktidest.

Kohtutäiturite nõuetel on väga jäigad tingimused:

  • tuleb arvestada laste arvuga;
  • teatud juhtudel tuleb töötajale välja maksta vaid riiklik miinimumtasu määr, vahel aga 1/3 teenitud netotasust;
  • mõnel juhul jällegi on kokku lepitud kindel summa, mida peab kinni pidama töötaja tasudest, mõnel teisel juhul tuleb kinni pidada kogu tasu, mis tingimusi arvestades arvutuse käigus üle jääb;
  • lisaks keerukale arvutusmudelile on tihti töötajatel kogunenud mitu nõuet ja nende puhul võivad kehtida erinevad tingimused. vastavalt seadustele tuleb järjekorda panna ka see, kuidas ja mis-suguseid kinnipidamisi arvutada ja teostada.

Kogu selle arvestuse keerukuse juures soovivad kohtutäiturid ka aruandlust ja väljavõtteid kinnipeetud ja jääksummade osas ning infot, millal hakatakse konkreetse kohtutäituri nõuet rahuldama. Kkohtutäituri nõuetest ülim on elatisnõue, mille puhul kehtivad veel karmimad reeglid. Olenemata kohtutäituri nõuete kogusest ja saabumise ajast, tuleb elatisnõudeid alati eelisjärjekorras käsitleda.

Lisaks kõikide nüansside jälgimisele tuleb ka töötajale olla suhtluspartner ja nõustaja, sest tema jaoks on tegu keerulise teemaga, milles ta abi vajab. Töötajal on ridamisi küsimusi: miks tema tasust on kinnipidamisi tehtud, millise akti alusel, miks nii suur summa kinni peeti, kui palju on veel vaja kinnipidamisi teha jne. Neile kõigile soovib ta vastuseid.

Peale erinevate väliste nõuete võib ka ettevõtte sees tekkida olukordi, kus töötaja tasust tuleb teha kinnipidamisi, näiteks puruneb töötaja süül mõni töövahend või on ületatud kokkulepitud limiite. Sellisel juhul sõlmitakse töötajaga kokkulepe, kus ta on küll nõus, et tekkinud kahju peetakse tema töötasust kinni, kuid ta soovib kinnipidamist ajastada ja osade kaupa tagasi maksta. Jällegi on tööandja olukorras, kus tal on vaja hakata jälgima ja haldama tagasimakseid.erinevate nõuete haldamisel saab abiks olla ettevõtte majandustarkvara, mis aitab lahendada nii halduse kui ka arvutuslikud nüansid. kasutades majandustarkvara lahendust, mis võimaldab kirjeldada nõuete erisused ja oskab selle põhjal teostada kinnipidamised soovitud perioodil ja järjekorras, vähendab see raamatupidamise osakonnas ajakulu ja inimliku eksimise võimalusi.

Kuna tegemist on ka töötajate jaoks sensitiivse teemaga, sest see puudutab otseselt nende tasusid, siis tuleks eksimusi vältida. See aitab ettevõtte raamatupidamisosakonnal kiiremini ja mugavamalt töötada ning tõstab töötajate silmis arvestus süsteemide usaldusväärsust.

Joonis 1. erinevate nõuete haldamisel saab abiks olla ettevõtte majandustarkvara, mis aitab lahendada nii halduse kui ka arvutuslikud nüansid. Erinevate nõuete haldamisel saab abiks olla ettevõtte majandustarkvara, mis aitab lahendada nii halduse kui ka arvutuslikud nüansid.

Palk365 ja Personal365 funktsionaalus 2019

Juhtimine Tehnoloogia

Viie aasta pärast vahendavad kõik ettevõtted omavahel e-arveid

Eelmine uudis

järgmine uudis

Äriteenindus Juhtimine Kaubandus ja laondus Tootmine

Muudatused töötajate registreerimisel: Palk 365 ja Personal 365 on selleks valmis

DIGITALISEERIMINE