Uudisvoog:

Tagasi

Lühidalt konsolideerimisest: Microsoft 365 Business Central teeb elu palju lihtsamaks

Allikas: Äri-IT Sügis 2020

Autor: Pille Kroosmann, BCS Itera konsultant

Konsolideerimine ja kontserni äriühingute nõuetele vastavate konsolideeritud finantsaruannete koostamine Microsoft Dynamics 365 Business Centralis on ülilihtne.

Lühidalt konsolideerimisest Microsoft 365 Business Central teeb elu palju lihtsamaks

Kontsernis on üheks oluliseks arvestuse osaks sinna kuuluvate äriühingute konsolideeritud finantsaruannete koostamine, mida tehakse iga kuu või vähemalt kord aastas. Majandustehingute konsolideerimisel tuleb kõrvaldada kontserni kuuluvate ettevõtete omavahelised tehingud, nendest tehingutest tekkinud kasum ja muud mõjud. Teatud kirjeid tuleb aga konsolideeritud bilansis ning kasumiaruandes näidata erinevalt sellest, kuidas neid näitavad kontserni kuuluvad äriühingud oma ettevõttepõhises bilansis ja kasumiaruandes.

Kui finantsistid on varem pidanud vastava aruandluse kokkupanekuks tegema palju käsitööd ja kulutama suure hulga aega kontsernisiseste tehingute eemaldamisele, siis uusim tehnoloogia teeb seda automatiseeritult.

Majandustarkvara Microsoft Dynamics 365 Business Central võimaldab seadistada kontserniettevõtete majandusarvestuse terviklahenduse, milles iga ettevõte saab kajastada oma finantsarvestust nii, et see on samal ajal sisendiks ka ettevõtete majandustehingute  konsolideerimismehhanismile, kus ettevõtete omavahelised tehingud ja mõjud automaatselt välistatakse programmi loodud kontserni konsolideeritud bilansis ja kasumiaruandes.

Microsoft Dynamics 365 Business Centralis kontserni äriühingute andmebaasides registreeritavatele kontsernisisestele tehingutele lisatakse vaikimisi tunnused, mida konsolideerimisettevõttes programmi loodud konsolideeritud bilansi ja kasumiaruannete ridadel süsteem välistab. Aruannete ülesehitamisel määratakse reeglid, milliseid tehinguid millistel konsolideeritud aruannete real näidatakse.

 

Mõned näited:

  1. Grupitunnustega kontserni äriühingute omavahelised tehingud välistatakse programmis automaatselt konsolideeritud bilansi ja kasumiaruande realt vastavalt seadistusele.
  2. Äriühingu kinnisvarainvesteering, mida teisele kontserniettevõttele välja renditakse, avaldub programmis äriühingu bilansis kinnisvarainvesteeringuna, mis ei amortiseeru, aga programmi konsolideerimisettevõtte konsolideeritud bilansis kuvatakse see hoonena koos sellelt arvestatud amortisatsiooniga ehk siis konsolideeritud bilansi materiaalse põhivara koosseisus, millel on kajastatud akumuleerunud kulum ja amortisatsioonikulu avaldub programmi konsolideeritud kasumiaruandes.
  3. Teisele kontserni ettevõttele müüdud põhivara müügitehingu eemaldab süsteem täielikult automaatselt koos kasumiga, mis müügist saadi. Ostjaettevõttes kõrgema hinnaga arvele võetud põhivara programmi konsolideerimisettevõtte konsolideeritud bilanss ei kajasta ja selle põhivara kulumiarvestuse müügist tekkinud kasumi võrra kõrgem väärtus eemaldatakse sünkroonis kulumiarvestusega konsolideerimisettevõtte perioodiliste peažurnaalidega, mida igakuiselt käivitatakse. Sellega tekitatakse elimineerimiskanded kõikidele kontsernisiseselt kasumiga müüdud põhivarade kasumi võrra amortisatsioonikulude vähendamiseks konsolideeritud kasumiaruandes.
  4. Teiselt kontserniettevõttelt renditud vara (varakasutusõigus) ja selle igakuine kulum kõrvaldatakse automaatselt programmi konsolideerimisettevõtte konsolideeritud bilansis ja kasumiaruandes.

 

Microsoft Dynamics 365 Business Central võimaldab konsolideerida tehinguid ka siis, kui äriühingutel on eri kontoplaanid. Selleks seadistatakse kontodele vastavused, mis kontodele nendele konteeritud tehingud konsolideerimisettevõttes tehingute konsolideerimisel konteeritakse. Samuti saab määrata äriühingu tehingute osalusprotsendi majandustehingute konsolideerimiseks konsolideerimisettevõttesse vastavalt osalusele. Kontserni kuuluvate eri valuutas majandusarvestust pidavate ettevõtete tehingud konverteerib süsteem valuutakursi järgi.

Konsolideerimisettevõttesse konsolideeritud tehingud salvestatakse konsolideerimisettevõtte pearaamatu kannetena, kus sisalduvad kõik tehingud, sh ka välistamistunnustega tehingud, mis konsolideeritud aruannetes ei avaldu. Kannetel on näha, millise kontserni kuuluva äriühingu tehingud need on. See võimaldab kontrollida kandeid äriühingute individuaalses arvestuses ja nii, et need kanded jõuavad konsolideerimisettevõtte pearaamatusse pärast konsolideerimist.

Kui

  • konsolideerimisettevõttes konsolideeritud finantsaruannete seadistused on loodud,
  • igapäevaste majandustehingute kajastamisel kontserni äriühingute kannetele grupitehingute eristamistunnuste automaatse ilmumise seadistus on loodud,
  • elimineeritavatel tehingutel on vastavad grupitunnused automaatselt kajastatud,
  • igakuiselt elimineeritavatele summadele korduvate peažurnaalide read loodud,

siis piisab vaid süsteemi konsolideerimisettevõttes konsolideerimise käivitamisest, igakuiselt elimineeritavate summadega korduvate peažurnaalide konteerimisest ja nõuetekohaselt konsolideeritud finantsaruanded on Microsoft Dynamics 365 Business Centralis juba koheselt kasutamiseks valmis.

Äriteenindus

Muuda kaupade liikumine objektil nüüdisaegsemaks

Eelmine uudis

järgmine uudis

Tootmine

Tootmise juhtimine ja Dynamics 365 Business Central

DIGITALISEERIMINE