Uudisvoog:

Tagasi

Töökeskkonna ja töötervishoiu korraldus majandustarkvaras Dynamics NAV – kas vähetähtis või oluline osa töötajate juhtimises?

Autor: Ülle Kiivet; BCS Itera konsultant

„ An apple a day keeps the doctor away “ ehk „Õun päevas hoiab arsti eemal“ ütleb inglise vanasõna ja kui sellest ümmargusest puuviljast piisaks selleks, et töötajaid tervetena hoida, ei oleks tõenäoliselt paljudel tööandjatel midagi selle vastu, et pakkuda töötajatele iga päev värskeid õunu.

Kahjuks see aga nii lihtne ei ole ja selleks, et vältida tööst põhjustatud haigusi ja kutsehaigusi, tagada töötajate tervisele hea ja ohutu töökeskkond, on  riigi poolt tööandjatele pandud erinevaid kohustusi. Tuleb hinnata töötajate tervist mõjutavaid töökeskkonna ohutegureid, suunata töötajad vähemalt kord kolme aasta jooksul tervisekontrolli ning tegeleda järjepidevalt tööohutuse ja töökeskkonna hindamise ning parendamisega.

Töökeskkonna hindamine ja tervisekontrolli korraldamise eesmärk ei ole tööandjatele järjekordse kohustuse peale surumine, vaid see aitab hinnata töötajate terviseseisundit, töötingimuste sobivust ning diagnoosida varakult tööst põhjustatud haigestumisi ja kutsehaigusi. Paraku väga paljud Eesti ettevõtetest ei pea töötervishoiu- ning ohutusega tegelemist vajalikuks ning ei mõisteta selle seost ettevõtte tulemuslikkusega.  Tööandjad võiksid aru saada, et töötajate tervisesse panustamine on sarnane töötajate koolitamisega, mille puhul osatakse ettevõtte heade tulemuste ja koolitustegevuse vahelist seost näha.  Ekslik on ka arvamus, et tööohutuse- ja töökeskkonnaga on vaja tegeleda peamiselt tööstusettevõtetes, kuid ka igapäevaselt kontoris laua tagav istuvat töötajat ohustavad selja-, kaela- ja randmevalud ning muud sundasenditest tingitud vaevused.

Töökeskkonna ja töötervishoiu korraldus kätkeb endas erinevaid tegevusi,  mille raames koostatakse ja vajab säilitamist ka hulk dokumente. BCS Itera PALK ja PERSONAL lahenduses sisalduv töökeskkonna- ja töötervishoiumoodul on tööandjale igapäevaseks abimeheks informatsiooni ja dokumentide virvarris, mis töökeskkonna ja töötervishoiu korraldamisel tekib.

Eelseadistatud ohutegurid muudavad mooduli kasutuselevõtu kiiremaks ja lihtsamaks.  Vaikimisi on seadistatud enamlevinud bioloogilised, keemilised, füüsikalised, psühholoogilised ja füsioloogilised ohutegurid, samas on võimalus eelseadistust muuta vastavalt ettevõtte vajadustele ja riskianalüüsi tulemustele.

Riskianalüüsi käigus tuvastatud töötajate tervist kahjustada võivaid töökeskkonna ohutegureid on võimalik määrata nii ametikohtade kui isikute põhiselt.  Isikupõhine seadistamine võib osutuda vajalikuks näiteks olukorras, kus sama ametinimetusega töötajaid on ettevõttes palju, kuid töö sisu ja kokkupuude ohuteguritega on erinev.

Lisaks ohuteguritele on eelseadistatud ka töötervishoiu- ja töökeskkonnaalaste küsimustega tegelevad ettevõtte esindajad. Olenevalt ettevõtte suurusest erineb  esmaabiandjate, töökeskkonnavolinike ja teiste esindajate arv, seetõttu on jäetud kasutaja määrata kui mitu ja missugust esindajat on plaanis ametisse nimetada. Samasse loendisse kuvatakse ka hetkel aktiivsete esindajate arv, et saada kiire ülevaade kas kõik planeeritud kohad on ikka täidetud.

Tervisekontrollide korraldamise muudavad lihtsamaks kalendriteavitused, mis aitavad meeles pidada millal keegi peab tervisekontrolli minema, kusjuures teavituse saab saata nii töötajale kui ka tervisekontrollide korraldamise eest vastutavale töötajale.

Tervisekontrolli järgselt arsti poolt saadetud otsused sisestatakse tervisekontrolli kaardile töötajate lõikes. Eraldi kiirkaartidel kajastatakse arsti otsus ja ettepanek, silmaarsti kontrolli tulemused ning töötaja tervist mõjutavad ohutegurid. Juhul kui ettevõttes on ametikohti, mis nõuavad erinevaid tervisekontrolli pakette, on kasutajal võimalik need lihtsasti kirjeldada.

Aasta aastalt on tööõnnetuste arv Eestis kasvanud, 2016. aasta 11 kuu jooksul teavitati Tööinspektsiooni 4535 tööõnnetust, milles kaotas elu 19 töötajat. Tööandjate ja töötajate tööohutusalane teadlikkus oleks tõenäoliselt seda numbrit oluliselt vähendanud, kuid juba juhtunud tööõnnetust enam olematuks ei muuda ning kaasa toob see ettevõtte sisese uurimise.  Tööõnnetuste ja kutsehaiguste registreerimiseks ning uurimisega seotud andmete säilitamiseks on personali-ja palga lahenduses eraldi registrid, kuhu saab sisestada õnnetusjuhtumi täpsemad asjaolud ning kutsehaiguse korral tuua välja haiguse põhjustanud ohutegurid.

Failihalduslahendus võimaldab kõikidele töökeskkonna ja töötervishoiuga seotud kaartidele ning registritele lisada dokumente nagu arsti otsus, tööõnnetuse raport või  keskkonnavolinike valimise protokolli. See tagab dokumentide süstematiseerituse ja võimaldab neid kergelt hallata ning lihtsalt süsteemist üles leida.

BCS Itera PALK ja PERSONAL töötervishoiu ja töökeskkonna lahendus on oluliseks abimeheks tööandjale, kes hoolib oma töötajatest ja nende tervisest, soovib neile pakkuda ohutut töökeskkonda ning olla samas võrdväärne partner ka riigile.

 

 

Tehnoloogia

Dynamics 365 ehk Dynamicsi tarkvara-perekonna uued ja olemasolevad lahendused

Eelmine uudis

järgmine uudis

Juhtimine Kaubandus ja laondus

5 customer demands you can easily satisfy with the right retail technology – Dynamics NAV LS Retail

DIGITALISEERIMINE