Uudisvoog:

Tagasi

Seadme elutsükli efektiivne haldus Dynamics Business Centralis

Autor: Siiri Tann; BCS Itera konsultant

Varahaldusettevõtete peamine eesmärk on pakkuda kommunaalteenuseid suurele hulgale tarbijaile. Igapäevategevuseks on teenuste pakkumiseks vajalike varade elutsükli efektiivne haldamine, sealjuures varade all võime mõelda alajaamu, elektrijaamu, liine, gaasitorusid, veetorusid, sidekaableid ja muid taristuettevõtete poolt kasutatavaid suurobjekte. Käesolevas artiklis tutvustab varahalduslahenduse konsultant Siiri Tann, kuidas Dynamics Business Central saab selliste keerukate süsteemide elutsükli haldamisel abiks olla.

Laias laastus võib öelda, et vara elutsükkel koosneb 6 etapist:

  1. Planeerimine;
  2. Hankimine;
  3. Ehitus;
  4. Kasutuselevõtt;
  5. Vara kasutamine, sh selle seisukorra jälgimine ja hindamine, hooldus, vananemine;
  6. Kasutuselt kõrvaldamine.

 

Kõige tüüpilisemaks vara elutsükli haldamise vahendiks on MS Excel, mis kahtlemata on väga hea abimees vähem ja rohkem keerukamate arvutuste tegemisel ja info koondamisel. Küll aga võib probleeme tekkida siis, kui planeeritavate ja hallatavate varade hulk on väga suur ning vähetõenäoline pole olukord, kus ühest Exceli tabelist ei piisa, vaid neid on ühe asemel kümneid või isegi sadu. Sellisest suurest andmehulgast vajalike andmete ülesleidmine ei ole kuigi lihtne. Seetõttu soovitab BCS Itera selliste suurandmete koondamiseks kasutada ühtset infosüsteemi. Dynamics Business Centrali varahalduslahendus on sobilik abimees läbi kogu vara elutsükli.

Planeerimisest vara kasutuselevõtuni

Planeerimise etapis kaardistatakse vajadused ja planeeritakse tulevase vara tehnilised- (millised on nõuded tulevasele varale), finantsilised- (kui palju uus vara maksab ja kust leitakse vahendeid selle vara soetamiseks) ning ruumilised detailid (kuhu tulevane vara paigutatakse). Planeerimisetapi peamised alametapid on finantsplaneerimine ja kõikvõimalikud kirjavahetused ettevõtte siseselt ja ettevõtte väliste partnerite vahel. Finantsplaneerimisel võib taristuettevõttele heaks abimeheks olla investeeringute moodul, kus saab kaardistada olemasolevad finantsvahendid (eelarved), kirjeldada loodavat vara, lisada faile ning kasutada kinnitusringe.

Hankeetapis on kõige olulisem soetada vara sobiva hinnaga. Selleks võidakse teostada hinnapäringuid, koguda pakkumisi ning seejärel tehakse lõplik valik pakkujate hulgast. Väljavalitud partneriga koostatakse lepingud ja lepingulisad. Kui samaaegseid hankeid on palju, võib Excelis hinnapäringute haldus minna keeruliseks. Sellisel juhul on hinnapäringute haldamisel abiks Dynamics Business Central varahalduslahenduse funktsionaalsus, mis võimaldab saata hinnapäringuid otse Business Centralist, hallata hinnapäringute saatmise ja vastuste infot ning määrata hinnapakkumiste võitja.

Pärast hanke lõppemist koostatakse enamasti hanke võitjaga lepingud. Dynamics Business Centralis on võimalik kasutada võimekat lepingute moodulit, milles on võimalik hallata kogu lepingutega seonduvat infot: lepingu kestvus, lepingu partnerid, lepingus kokku lepitud varad, summad, lepingu haldajad, lepingu lisad, hinnakirjad jpm; võimalik on jälgida lepingu ja lepingu lisade täituvust ning lisada kõik originaallepingu dokumendid failidena.

Ehituse etapis on kõige olulisem hallata infovahetust ehitajaga ning talletada lõplik ehitusdokumentatsioon, mida kasutatakse edasises töös uue vara kasutamisel.

Töös oleva vara haldamine

Ehitatav objekt valmis, antakse vara üle tellijale. Pärast vara kasutuselevõttu on oluline omada ülevaadet kõikidest varaga seonduvatest tähtsaimatest komponentidest ja nende omadustest (parameetritest). Nt kui ehitatakse uus jaam, millesse paigaldatakse seadmed, tahame kindlapeale teada kõiki seadmeid, mis jaamas paiknevad ja mis omadused jaamal ja seadmetel on. Kui meile ehitatakse uus liin, tahame detailset infot kõikidest mastidest ja juhtmetest sellel liinil. Dynamics Business Central varahalduslahendus võimaldab hallata nii varasid kui ka nende väiksemaid komponente; igale objektile on võimalik lisada kasutajate poolt defineeritavaid omadusi ning näha selle objektiga seotud näitusid, rikkeid, tehtud töid jm.

Kuid ainult vara omaduste kirjeldamisest ei piisa. Vaja on ka teada objektide kohustuslikke ja soovituslikke ülevaatusi ja hooldusintervalle. Nii nagu autotki ostes teame, et kasulik on iga x km tagant hoolduses käia, nii käime ümber ka oma varaga: seadmetega, liinidega, torudega, kaablitega. On kasulik teostada ülevaatused ja hooldused tootja poolt soovitatud ajaperioodides, selleks, et vara võimalikult kaua töökorras püsiks. Dynamics Business Central varahaldustarkvara võimaldab sisestada objektidele välpasid ehk intervalle, mille tagant mingeid töid tehakse. Sedasi genereeritakse tööplaanid automaatselt, sealjuures ainult avariilised ja mitteplaanilised tööd sisestatakse käsitsi. Lisaks korrapärastele hooldusintervallidele soovime teatud regulaarsusega jälgida meie vara pealt tulevaid näite – nt liini puhul liini juhtme kõrgust maapinnast. Kui me selliste näitude pikaajalisi trende jälgime, saame kiirelt jälile, kui vara vajab erakorralist hooldust või mis hullem, kui vara hakkab otsi andma.

Kui vara on vaja asetada teise kohta (nt seade on vaja viia ühest alajaamast teise), tuleb vara ka olemas olevas infosüsteemis ümber paigutada. Samas oleks vaja ka säilitada teisaldatava seadme ajalugu varasemate näitude, rikete, hoolduste jm kohta. Sellist info talletamist ja vara nö ümberkolimist on NAVis lihtne teostada.

Varaga tehtavate tööde teostamiseks kasutatakse dokumentidena tööde tellimusi ning akte. Business Centrali varahalduslahendus pakub mugavat töövoogu töö tellimisest kuni akti aktsepteerimiseni, võimaldades saata välja tellimusi ja akte otse Business Centralist, kasutada kinnitusringe, lisada faile ja jälgida varade eelarveid ja teostatud mahtusid.

Vara väljavahetamine

Oma aja ära elanud vara tuleb utiliseerida. Küll aga on kasulik omada infot juba utiliseeritud varade kohta, tehes vajadusel statistikat, kaua mingi tootja mingi konkreetne mudel vastu pidas ning tehes selle info pealt otsuseid, kas seda tootjat ja mudelit võib edaspidigi usaldada või pigem mitte. Siit jõuame ringiga tagasi esimesse etappi.

Planeerimine muidugimõista tähendab korralikku analüüsi ettevõtte siseselt, aga kindel on see, et kui ettevõtte tegevuseks oluline andmestik asub ühes infosüsteemis, siis on ettevõttel saja tõe asemel üks tõde ning analüüsi on lihtsam teostada.

 

Tootmine

Kuidas aitab Dynamics 365 Business Central tagada kvaliteeti tootmises?

Eelmine uudis

järgmine uudis

Ärianalüüs Tehnoloogia

Erinevad viisid, kuidas Power BI ühendub andmeallikatega

DIGITALISEERIMINE