Uudisvoog:

Tagasi

Visuaalne planeerimine ja analüüs majandustarkvaras. Mida see tootmisele pakub?

Autor: Jana Raudvere

Visuaalne planeerimine on tänapäevane tööriist, mis toob (äri)protsessid nähtavale. Teabe vastuvõtmine visuaalselt on tunduvalt kiirem ja arusaadavam, samuti lihtsustab visualiseerimine seoste nägemist ja aitab esitada õigeid küsimusi, et rutem lahenduseni jõuda.

Nii nagu suhtlemine, on ka mõtlemine verbaalne ja mitteverbaalne. Verbaalne mõtlemine on seotud vajadusega kommunikatsiooni järele ja seda tehakse peamiselt kõne (sõnade) abil.

Mitteverbaalne ehk visuaalne mõtlemine toimub aga visuaalsete kujutiste abil, mis tulenevad reaalsusmulje tajumisest. Need salvestatakse mällu ja taastatakse hiljem kujutlusvõime abil. Mitteverbaalset viisi kasutatakse tehnilist laadi loominguliste probleemide lahendamisel ning see toetab ruumilist mõtlemist. Näiteks tootmisvõimsuse kasvu trend talletub mällu graafikuna paremini kui tabelina.

Juhina oleme kõik harjunud aruannetega, mis on meie igapäevane tööriist. Andmeid esitletakse meile kas tabelite või graafikute näol. Kui me neid tabelis analüüsime, siis kasutame verbaalset mõtlemist, sest me loeme tabelit. Tavaliselt käime pilguga üle veergude ja ridade ning võrdleme andmeid. Selline raporti vorm on hea, kui info saajal on tugevalt arenenud verbaalne mõtle-mine või kui raportis on palju dimensioone ehk ühikuid, mida ei saa lihtsa graafikuga esitada.

Graafiku puhul aga töötab meie visuaalne mõtlemine ning visuaalse teabe vastuvõtmine ajus võib olla kordi kiirem ja arusaadavam, sest meil tekib olukorrast pilt. Graafikud võimaldavad esitleda suurel hulgal andmeid ülevaatlikul moel ja on väga praktilised, kui soovime edastada trende või näidata seoseid.

Äriprotsessides kasutatava info visualiseerimine ehk graafiline esitlusviis annab üldjuhul selgema ja arusaadavama pildi kui tabel. Protsessidel on kindel sisend ja väljund ning tegevuste järjekord, samuti on need omavahel seotud ning ühe protsessi tulemusest sõltub väga tihti järgmiste aeg ja kvaliteet. Veelgi parema pildi annab see, kui kasutada graafikus värve ja mitmesuguseid visuaalseid elemente.

Tänapäeva terviklik majandustarkvara koondab ettevõtte äriprotsessid, nende seosed ja taustainfo ühte süsteemi. Info väljund antakse aga enamasti tabeli kujul, mis ei pruugi pakkuda kõikidele töötajatele kiiret ülevaadet seostest ja hetkeseisust. Info ja seoste lugemisel tabelitest mängib suurt rolli inimese verbaalse mõtlemise võime. Siin tuleb appi abivahend VPS (Visual Production Scheduler), mis on on suur samm edasi tööprotsesside visualiseerimise suunas majandustarkvaras.

Netronicu VPS seob ajagraafiku teiste ressurssidega

Microsoft Dynamics 365 Business Centra-li majandustarkvara lisamoodul Netronic võimaldab äriprotsesse visualiseerida ja toob info koos seostega nähtavale. Netronicu Visual Production Scheduler ehk VPS kasutab väljundina juba tuntud Gantti graafikut, kus ajagraafik ja seosed ressursside (või sisendite) vahel on näha kokkuvõttena ühes suures pildis.

VPSi lisamoodulit saab kasutada Busi-ness Centralis tootmismooduli lisana, et visualiseerida tootmise planeerimist ning aruandlust. Õigete otsuste taga on ikka kiire ja õige info kättesaadavus.

Tootmise operatiivtasandi väljakutsed:

• Milline on minu hetke, päeva, nädala, kuu (tootmise) ajakava?

• Millised tööd kujutavad kitsaskohti selles ajakavas?

• Milline on masinate koormus? Kas need on üle koormatud või on vaba ressurssi?

• Kuidas on seis inimressursiga?

VPSis on kõik nende küsimuste vastused piltlikult nähtavad, nii suures pildis kui ka detailselt. Tootmise planeerimisel toob VPS välja plaani läbipaistvuse koos kitsaskohtadega, et saaks kiiresti reageerida. VPSiga on mugav muudatusi teha, kuna samaaegselt on näha nende tagajärjed koos seostega tootmisetappide vahel. Detailseid üksikuid muudatusi tehes saab ka kohe aimu, milline on uus tervikpilt.

Kasu, mida VPS toob

VPSi kasutajate tagasiside on reeglina positiivne. Peamiste võitudena nähakse seda, et esiteks on andmete visualiseerimine loonud keskkonna, kus tootmise planeerimi-seks vajalik info ei ole enam ainult ühe isiku käes, vaid muudatusi-parandusi saavad teha paljud protsessis osalevad inimesed. Teiseks on tootmisandmete esitamine ja analüüs läinud palju kiiremaks ning suurenenud on läbipaistvus.

VPS on kasutajate hinnangul aidanud:

• jälgida tarne ja toodangu valmimise tähtaegu ning parandada tarnekvaliteeti;

• tänu automaatsetele märguannetele ja meeldetuletustele ära hoida suuremaid probleeme;

• kasutada efektiivsemalt tööpinke ja inimtööjõudu;

• delegeerida lihtsamad otsused tootmis-liinil töötavatele inimestele, kaasates neid nii rohkem planeerimisprotsessi.

VPSi saab integreerida Dynamics 365 Business Centrali tooteperekonna lahendustega. Lisamoodulit Netronic võib kasutada nii tootmise planeerimiseks kui ka projektide haldamiseks, aga selle eelduseks on BC tootmismooduli ja projektimooduli rakendamine äriprotsessides. VPS võimaldab tootmisettevõttel kriitiliselt hinnata muu hulgas ka andmete kvaliteeti, sest integratsiooniprojekti käigus tekib nende kvalitee-dist, kogumisest ja sisestamisest väga selge ülevaade.

Äriteenindus Tehnoloogia

Kas neljas tööstusrevolutsioon koos digiteerimisega on ehitussektoris kohal? ERP lahendused ehituses.

Eelmine uudis

järgmine uudis

Ärianalüüs Juhtimine

5 põhjust, miks peaksid aruandluse Excelilt Power BI-le viima

DIGITALISEERIMINE