Kliendilood:

Tagasi

Dynamics 365 Business Centrali programm vähendab käsitsitööd

Elektri-, telekommunikatsiooni- ja gaasivõrkude ehitaja Connecto eesti on juba pikalt selles vald-konnas tegutsenud. Praegu käib Connectos aga aktiivne majandustarkvara Business Central koolitus, et muuta uue programmiga protsessid sujuvamaks ja lõpetada topelttöö.

Oleme toimetanud Eesti turul 2001. aastast ning jäänud ikka oma liistude juurde,” ütleb Connecto Eesti juht Juho Järva. Ettevõtte elektrivõrkude hooldus­ ja ehitusosakond kasvas välja Eesti Energiast ning telekomi osa kuna­gisest Eesti Telefonist. Kaks aastat tagasi lisandus tegevusalade hulka gaasivaldkond ja nüüd hooldatakse­ – remonditakse Eleringile kuuluvat gaasi­ülekandevõrku.

Connecto Eesti pakub kogu spektrit võimalikest teenustest, mis puudutab välisvõrkude ehitust: projekteerimist, ehitamist, remonti, hooldust ja avarii­teenust (24/7 ja kliendile tullakse mure korral appi enamasti kahe tunni jooksul). Connecto Eesti tegutseb Põhja­, Kesk­, Ida­ ja Lääne­Eestis ning saartel. Vanasti olid mehed rauast ja tehnika puust, nüüd kipub olema vastupidi. Suured muudatused turul tekkisid ligi 25 aastat tagasi: turud avanesid ja tekkis konkurents. „Aja jooksul on mängureeglid suurel määral täienenud, tellijate ootused on tõusnud ja hangete korraldamise oskus tublisti kasvanud.

Meie suurimad tellijad Elering ja Elektrilevi on väga vilunud hangete korraldajad,” räägib Järva. Lisaks on muutunud kõik see, mis puudutab tööjõudu. „Alustasin ise selles valdkonnas 1997. aastal ja tagasi vaadates tundub, et meie olukord on sama nagu laevanduses: kui varem olid laevad puidust ja mehed rauast, siis nüüd on seis vastupidine. Tehni­ka areneb nii kiiresti, et inimestel on järjel püsimisega tegemist.” Connecto Eestis töötab 278 ini­mest, neist 140 energeetika­, 115 tele­komi­ ja 23 gaasivaldkonnas.

2018. aasta sügisest tegutseb ettevõte ka Leedus, pakkudes seal kõrgepinge­võrkude ehitusteenust. Leedus on praegu tööl 25 inimest. Järva sõnul on Leedu turg huvitav, sest sealne suletud turukeskkond hakkab tasapisi avane­ma. Leedus ettevõtte arendamisel on võimalik kasutada Eesti turu kogemu­si ja töötajate oskusi. Lähiajal on plaa­nis seal tegevust laiendada ja pakkuda samasuguseid teenuseid nagu Eestis. „Samuti vaatame huviga Põhja­maade poole. Olen seal aastaid töö­tanud ja tunnen selle turu loogikat. Tänaseni on Connecto Eesti osalenud teatud projektides alltöövõtjana, aga järgmise viie aasta jooksul planeerime osaleda äris peatöövõtjana,” räägib Connecto Eesti juht.

ALATES 2017. aasta lõpust on ettevõte taas eetlaste omanduses

Connecto ärinimi võeti kasutusele juba 18 aastat tagasi Eesti Telefo­ni ajal, kui hooldus­ ja ehitusüksus eraldati omaette ettevõtteks. 2003. aastal müüdi 49% ettevõttest Eltel Networks Oy´le ja aastal 2005 ostsid soomlased ära ka ülejäänud osa. 2008. aastal liitus ettevõttega AS Siemens Electroservices, tänu millele täiene­sid Elteli elektrivaldkonna oskused ja potentsiaal. Kui aga Eltel Group Baltikumi äridest 2017. aastal lahkus, omandas ettevõtte kodumaine kapital ja Connecto kaubamärk võeti uuesti kasutusele. Ettevõtte käive on aastaid olnud 25–30 miljoni euro vahel.

Selleks aataks on sõlmitud lepinguid 36 miljoni euro väärtuses. „Elteli tunnustuseks tuleb öelda, et ettevõte suutis teeni­da kasumit ja hoida professionaalset meeskonda ka keerulistel aegadel. Ehkki tänaseks on turumaht suure­nenud, oleme võtnud seisukoha, et keskendume pigem organisatsiooni kvaliteedi parandamisele kui turuosa kasvatamisele,” räägib Järva.

Eestis on ettevõtte suurimateks klientideks elektri­ ja gaasivõrkude ärivaldkonnas Elering, Elektrilevi ning Imatra Elekter, keda teeninda­takse 11 kohalikust keskusest üle Eesti. Telekommunikatsioonivõrkude ärivaldkonnas on suurimad kliendid Telia Eesti AS, Eesti Lairiba Arendu­se Sihtasutus ja uuena Elektrilevi.

UUS IT-PROGRAMM VÄHENDAB KÄSITSITÖÖD

Kui Connecto Eltelilt tagasi osteti, oli ettevõttes kasutusel mahukas ja kallis tarkvaralahendus, mis tundus mõistlik välja vahetada. „Kuna oli kiire, langes meie valik ajutisele finantsarvestus­programmile, mis aga ei katnud täieli­kult meie vajadusi. Kaalunud mitmeid lahendusi, valisime NAV­programmi, mis on Microsofti tootena harjumus­pärase ülesehitusega,” selgitab Järva programmivahetamise tagamaid. Järva sõnul on ehitusvaldkonnas elementaarne igapäevane projekti põhine kuluarvestus, kuid enamik programme on arendatud klassikalise tootmisettevõtte tarbeks.

„Ka NAV ei ole meie jaoks valmis lahendus, aga sinna on võimalik teha vajalikke arendusi. Esimesed mudelid on meil valmis ja testimisel. Nüüd kontrolli­me meie pakutavate teenuste loogika sobivust programmiga ja seejärel alus­tame juurutamisega.”

Connecto Eesti juht kiidab BCS Itera töötajaid, kes on paindlikud ja nõus projekti panus­tama. „Kui vastas on professionaalid, on edasiliikumine ladus. Loodeta­vasti läheme uuele programmile üle septembri kuu lõpus. “Igapäevaselt hakkab NAVi kasu­tama 80–90 inimest, aga see number võib kasvada, kui hakatakse tööaega sisestama. Esimene samm on kaotada ära dubleerimine, sest praegu on osa infot digitaalsel kujul ja osa paberil.

Connecto juhtkond loodab võimalikult palju oma tööprotsesse digiteerida, alates materjalide arvestamisest kuni e­arvete saatmiseni. Selleks on plaanis kasutusele võtta sellised NAVi moo­dulid nagu finants- ja projektide juhti­mine, personal, palk, tootmine, ladu ja raamatupidamine. „Koolitame võtmeisikuid juba prae­gu välja, kes peaksid oma teadmised NAVi kohta edasi andma teistele töö­tajatele. Inimesed mõistavad, et NAV vähendab mõttetut käsitsitööd ja pa­randab aruandluse kvaliteeti,” selgitab Järva.

Connecto Eesti IT­juht Tiiu Meister lisab, et uue programmi juurutamine läheb edukalt. „Kui alguses rohkem töötajaid kaasata ja ise aktiivne olla, saab kõik rutem selgeks. Kõige roh­kem tegeleme tootmismooduli aren­damisega, ülejäänud moodulid oleme suutnud enam­vähem standardsena rakendada. Oluline on, et meie iga­päevatöö ja areng ei takerduks tark­varaliste probleemide taha.”Meister lisab, et BCS Itera näol on tema jaoks tegemist elu parima IT koostööpartneriga. „Kuigi meie vastas ei istu tootmisinimesed, mõistavad nad meid poolelt sõnalt, annavad adekvaatset nõu ning inspireerivad igati. Seni pole ette tulnud ühtegi takistust, mis oleks jäänud lahenduseta.

 

AS CONNECTO EESTI

• As Connecto eesti põhitegevuseks on elektri-, telekommunikat-siooni- ja gaasivõrkude projekteerimine, ehitus ja hooldus.

• Ettevõte sai alguse 2001. aastal, mil toonase eesti Telefoni televõrgu hooldus- ja ehituspersonal koondati vast loodud tütarettevõttesse.

• Ettevõttes töötab ligi 300 inimest.

• 2018. aastast tegutsetakse ka leedus.

• AS Connecto eesti 2018. aasta kasumiks kujunes 1,45 miljonit eurot 28,2-miljonilise käibe juures.

DIGITALISEERIMINE