Uudisvoog:

Tagasi

Erandjuhud, millal tööandja ei pea täitma minimaalse sotsiaalmaksu kohustust

Allikas: www.rmp.ee

Vastavalt sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõikele 2 peab tööandja maksma sotsiaalmaksu töötajale kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui kuumääralt ehk 355 eurolt. Seega on tööandja sotsiaalmaksu minimaalseks kohustuseks 117,15 eurot kuus.

SMSi § 2 lõige 4 sätestab erisuse lõikes 2 sätestatud üldreeglist, st loetleb töötajate kategooriad, kelle puhul ei teki tööandjal sotsiaalmaksu kuumääralt tasumise kohustust. Selliste töötajate eest arvestatakse sotsiaalmaksu neile tegelikult makstud töötasult, isegi kui see on kuumäärast väiksem.

Tööandja ei pea minimaalse sotsiaalmaksu tasumise kohustust täitma, kui:

 • töötaja saab riiklikku pensioni;
 • töötaja kasvatab alla kolmeaastast last, või kolme või enamat alla 19-aastast last;
 • töötaja on õpilane või üliõpilane;
 • töötaja on olnud enne tööle asumist aasta jooksul vähemalt kuus kuud töötuna arvel;
 • töötaja on tööl lühendatud tööajaga (7- kuni 17-aastased töötajad ja haridustöötajad);
 • töötaja on terve kuu töölt ära järgmistel juhtudel:
  • ta kasutab puhkust (sh rasedus- ja sünnituspuhkus), välja arvatud tasustamata puhkust poolte kokkuleppel;
  • ta on ajutiselt töövõimetu ravikindlustuse seaduse tähenduses;
  • ta esindab seaduses või kollektiivlepingus ettenähtud juhtudel töötajaid;
  • ta osaleb streigis;
  • ta on ajateenistuses või asendusteenistuses või osaleb õppekogunemisel.

Tihti töötavad need töötajad (pensionärid, õppurid, väikeste laste vanemad) osalise tööajaga, mistõttu on nende töötasu sotsiaalmaksu kuumäärast väiksem.

Tähele tasub panna, et sotsiaalmaksu kuumääralt tasumise kohustus kehtib tööandjal ainult töölepingulise töötaja puhul. Kui tegemist on töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstava tasuga, siis alati makstakse sotsiaalmaksu isikule tegelikult makstud tasult, st väljamakse tegijal ei ole kohustust maksta sotsiaalmaksu vähemalt 117,50 eurot kuus.

Siinjuures tuleb arvesse võtta, et töövõtulepingu alusel teenust osutaval isikul või juhatuse liikmel ei teki õigust ravikindlustuskaitsele juhul, kui nende tasudelt makstav sotsiaalmaks on sotsiaalmaksu kuumäärast väiksem (ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 2 punktid 4 ja 5).

Tootmine

Kuluarvestus aitab välja selgitada toote ja teenuse kasumlikkuse

Eelmine uudis

järgmine uudis

Tehnoloogia

Uued dokumentide kujundamise võimalused NAV2015-s

DIGITALISEERIMINE