Toimialat ja hallinto → Liikkeenjohto

Takaisin

Rahoitusjohtaminen

Budjetointi

Budjetointi ja budjetin seuranta on johdon laskennan keskeisiä työkaluja. Kyseessä on erittäin tehokas ja operatiivinen työväline silloin, kun johtaja/tiedonkäyttäjä saa tiedot tarvitsemassaan laajuudessa ja yksityiskohtaisesti reaaliajassa ilman, että tarvitsee laatia erikseen raportteja. Microsoft Dynamics NAV tarjoaa mahdollisuuden luoda budjetteja tililuettelon tilien ja kaikkien käytössä olevien analyysitunnusten (osasto, projekti, myyntialue, kampanja, henkilö jne.) perusteella. Jos käyttäjä on määritellyt erityiset kertomuslomakkeet tai tilianalyysit, näiden esimäärättyjen näkymien avulla voidaan aina verrata todellista tulosta valittuun budjettiin yksityiskohtaisesti käyttäjän määrittämällä aikavälillä.

Hyödyt

Seuraa reaaliajassa budjettien noudattamista. Jos budjetit on syötetty NAV:iin, voidaan erityisten käyttäjän kuvailemien raporttien tai tilianalyysien avulla vertailla parhaillaan pääkirjassa olevaa todellista tulosta budjettiin, niin että tietojen rajaaminen (suodatus) ja yksityiskohtaisuus (yksittäiset tilit tai tiliryhmät) ovat käyttäjän valittavissa.
Vertaile todellista tulosta haluamaasi budjettiversioon. Tilianalyysillä todellista tulosta budjettiin vertailemalla käyttäjä voi aina itse valita, mihin budjettiin (budjettiversioon) tai korjattuun ennusteeseen tuloksia verrataan.

Mahdollisuudet

Rajoittamaton määrä budjetteja. NAV:illa voidaan luoda yhdelle aikavälille rajoittamaton määrä budjetteja sallien esimerkiksi tilivuoden kuluessa todellisen tuloksen myötä korjattujen ennusteiden lisäämisen.

Budjetin kopiointi olemassa olevan budjetin tai todellisen tuloksen perusteella. Uutta budjettia luodessa tiedot voidaan kopioida joko olemassa olevasta budjetista korjaten vain uuden budjetin aikaväli (esim. +1 vuosi) tai luomalla uusi budjetti edellisen tilikauden todellisen tuloksen perusteella. Tämä tapahtuu kertomalla rahamääriä haluttaessa sopivalla kertoimella ja/tai pyöristämällä ne tarvittavaan tarkkuusasteeseen (kokonaisluku, tuhannet, miljoonat).

Yhteensopivuus Microsoft Excelin kanssa. Budjetteja voivat luoda ja käsitellä myös sellaiset yrityksen työntekijät, jotka päivittäisissä tehtävissään eivät käyttäisikään NAV:ia. Esimääritellyillä tietosuodattimilla varustettu budjetti voidaan viedä NAV:ista Exceliin, ja kiinteärakenteisesta Excel-taulukosta voidaan tuoda budjetti Microsoft Dynamics NAV:iin.

Budjettien vertailu varsinaiseen tulokseen ja poikkeamien laskenta. Käyttäjän määrittelemissä raporttinäkymissä ja tilianalyyseissa voidaan raporttisaraketta määrittelemällä asettaa, ovatko kyseisen sarakkeen luvut peräisin budjetista, varsinaisista liiketoimista vai onko kyseessä aritmeettinen laskutoimitus (budjetti miinus varsinainen tulos, poikkeaman %, poikkeaman ja varsinaisen tuloksen osamäärä tms.).

 

Konsolidointi

Nykyajan globaalissa talousympäristössä yritykset reagoivat suhdannevaihteluihin fuusioilla, jakautumisilla ja uudelleenjärjestäytymisillä. Tästä johtuen yritykselle on elintärkeää saada pikaisesti tietoa kaikista kontrolloitavista talousyksiköistä. Microsoft Dynamics NAV tarjoaa kokonaisvaltaisen konsolidointiratkaisun, joka sallii tietojen keskittämisen yhteen paikkaan eri lähteistä, eri konsolidointi prosenteilla (yritysten osuus) ja tarvittavina valuuttoina. Lisäksi NAV auttaa laskemaan eliminointeja ja antaa joustavat raportointikeinot konsolidoidun tuloksen analysointiin.

Mahdollisuudet

Konsolidointi eri lähteistä. NAV mahdollistaa tiedoston tuomisen konsolidointia varten joko samasta NAV-tietokannasta, toisesta NAV-tietokannasta tai miltä tahansa talousohjelmalla tallennetusta *.txt- tai *.xml-tiedostosta, jonka rakenne sopii NAV:ille.

Konsolidointi yrityksistä, joilla on erilaiset tililuettelot/analyysitunnukset. Erilaisilla konsolidoitavilla liiketoimintayksiköillä ei tarvitse olla samanlaisia tililuetteloita ja analyysitunnuksia (ulottuvuudet); riittää, että tietojen viennin/tuonnin hetkeksi on luotu vastaavuudet konsolidoitavan ja konsolidoivan yrityksen tilien, ulottuvuuksien ja niiden arvojen välillä.

Konsolidointi haluttuna valuuttana. Eri liiketoimintayksiköiden liiketoimet voidaan tuoda konsolidoivaan yritykseen vapaasti valitun valuutan arvoisina Käyttäjä voi määrätä, otetaanko valuuttakurssit konsolidoitavasta liiketoimintayksiköstä vai konsolidoivasta yrityksestä. Lisäksi voidaan valita, käytetäänkö aikavälin keskimääräistä vai tilinpäätöspäivän kurssia.

Keskinäisten liiketoimien eliminointisuositukset. Liiketoimintayksiköille asetettujen konsolidointiprosenttien mukaan rahamäärät on tuotu konsolidoivaan yritykseen. Löytämällä varta vasten asetetulla ulottuvuudella (KONSOLIDOINTI) kirjatut rahamäärät NAV tuo asianmukaisella toiminnalla rahamäärät päiväkirjaan helpottaen merkittävästi eliminointikirjausten käsittely-, tarkastus- ja hyväksyntäprosessia.

Kattava raportointi konsolidoitujen liiketoimintayksikköjen mukaan. Käyttäjä voi asettaa erikoisia raporttilomakkeita – tilianalyyseja – siten, että konsolidoidussa yrityksessä näytetään kunkin liiketoimintayksikön rahamäärät eri sarakkeessa. Tarvittaessa erillisessä sarakkeessa voidaan näyttää myös eliminointikirjaukset.

 

Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuusratkaisu tuotantovälineiden, sijoitusten, kaluston jne. hallinnan tehostamiseen

Varojen tarkka laskenta on haaste yrityksille, joiden liiketoiminnassa erilaisten varojen hallinta on tärkeää. Tilikauden aikana hankitut, poistetut, parannetut, uudelleen arvotetut, huolletut, vakuutetut varat – Microsoft Dynamics NAV:in käyttöomaisuusmoduuli vastaa näihin kaikkiin sallien varojen laskennan sekä taseen näkökulmasta että taseen ulkopuolelta.

Osto- ja myyntilaskut on integroitu käyttöomaisuusratkaisuun, eli tavarantoimittajan tai asiakkaan kanssa tehty liiketoimi (osto, huoltokulu tai myynti) siirtyy automaattisesti myös käyttöomaisuusmoduuliin muodostaen tarvittavat kirjaukset. Poistojen laskentaa käyttäjä voi käynnistää vapaasti valitsemallaan tiheydellä niin, että rahamäärät voidaan ennen hyväksymistä tarkistaa päiväkirjassa.

Hyödyt

Vähennä työntekoa käsin. Erilaiset ryhmittämisvaihtoehdot (käyttöomaisuuden luokka, alaluokka, taseryhmä, sijainti, vastaava työntekijä) ja tietosuodattimet (hankintapäivä, poistopäivä, parannuskulut, huoltokulut jne.) mahdollistavat raporttien laatimisen nopeasti ja joustavasti.

Ennusta seuraavien tilikausien kuluja. Koska NAV sallii varojen laskennan myös pääkirjan/budjetin ulkopuolella, syöttämällä lähtötiedot (varojen hankinnat) ohjelmasta saa helposti tietää myös tulevien tilikausien kulut.

Laske kätevästi kuluiksi kirjattua vähäarvoista kalustoa tai taseen ulkopuolisia varoja. Helpoilla asetuksilla voidaan kirjata kuluiksi kirjattu kalusto taseen ulkopuolisena omaisuutena niin, että niistä on yhtä perusteellinen käsitys kuin normaalista käyttöomaisuudesta.

Mahdollisuudet

Paljon erilaisia poistojen laskentamenetelmiä. NAV tukee tavanomaisen lineaarisen poistomenetelmän lisäksi kahta eri degressiivistä menetelmää sekä lineaaristen ja degressiivisten menetelmien yhdistelmiä.

Parantamiskulujen lisääminen käyttöomaisuudelle. Jos käyttöomaisuudelle lisätään parantamiskulut (täydentävä hankinta-arvo), NAV laskee automaattisesti edellisestä poistojen laskentapäivästä parantamispäivään poistoa vanhalla laskentaperusteella, mutta parantamispäivästä alkaen uuden perusarvon mukaan.

Vastuuhenkilöiden ja käyttöomaisuuden sijainnin muutosten kirjaaminen. Kaikki käyttöomaisuuden tietokannassa tehdyt muutokset, jotka koskevat käyttöomaisuuden sijaintia tai vastuuhenkilöä, kirjataan automaattisesti.

Käyttöomaisuuden poistojen laskennan alkupäivän voi määrätä vapaasti. Kaikki käyttöomaisuuden hankintamenot voidaan sitoa heti konkreettiseen käyttöomaisuushyödykkeeseen, mutta NAV ei aloita poistojen laskentaa ensimmäisen hankinta-arvon kirjaamisen hetkestä, vaan käyttäjän valitsemana päivänä.

Mahdollisuus valita poistomenetelmä. NAV sallii käyttöomaisuuden poiston kirjaamisen sekä netto- että bruttomenetelmällä laatien automaattisesti asianmukaiset tilitykset.