Chat

Lahendused:

Tagasi

Projektihaldus

NAV projektihalduse moodul aitab projekte paindlikult planeerida ja juhtida läbi eelarvestamise, ressursside planeerimise ja arveldamise jälgimise. Võimalik on hallata kulusid, tulusid ning ressursside kättesaadavust.

Kellele

Projektijuhtimine on tänapäeval üks enamlevinud juhtimismeetod. Tuntuim projektijuhtimise valdkond on ehitus, kuid ilma ei saa hakkama ka näiteks reklaami, infotehnoloogia ja tootmise alal tegutsevad ärid ning teised ärivaldkonnad, kus projektidel põhinevad ärimudelid on edu aluseks.

 

Kasu

– Kiire ülevaate projektide seisust, kuna kogu infot hoitakse ühes kohas. Korraga saab võrrelda nii eelarvet, tegelikku kui arvelduste seisu.

Andmed kajastatakse reaalajas ja operatiivne juhtimisinfo, mis on vajalik tähtsate otsuste langetamiseks on kiiresti kättesaadav.

– Võimalik on planeerida ressursse ning selle tulemusena jälgida nende koormust ja hõivatust projektide lõikes.

 

Detailne ja paindlik planeerimine

NAV pakub võimalust grupeerida erinevaid projekti etappe ja planeerida nendele ülesandeid. Etappe saab sisestada detailselt ning neid grupeerida, lisades pealkirju ja vahekokkuvõtteid. Igale etapile saab omakorda lisada tähtajalisi planeerimisridasid, milleks võivad olla nii tulu kui kulu artiklid. Lisaks võib planeerimisridadele määrata lepingulisi summasid, vaatamata tegelikule kulule.

 

NAV lahendus võimaldab projektiülesannete lõikes kajastada erinevaid summade tüüpe:

– planeeritud tulu ja kulu summad;

– kliendiga kokkulepitud summad, mis on tavaliselt lepinguga fikseeritud;

– tegelikud kulud;

– arveldatud summad – mille ulatuses on kliendile esitatud arveid.

                                                                   

Eelarve täiendamine ja muutmine. Vastavalt vajadusele ja lähtuvalt kasutajaõigustest on võimalik projekti eelarvet muuta – kuupäevi, summasid, lisada ridu ja neid kustutada.

Reaalajas ülevaade planeeritust ja tegelikust seisust. Eelarvestatud summad ja tegelikud summad ei ole NAV-is üksteisest sõltuvad. Selline info kajastamine annab reaalajas ülevaadet registreeritud ressursikasutusest, väljastatud tulu ja kulu arvetest. Kogu seda infot saab jälgida projektile planeeritud ülesannete täpsusega.

Failide lisamine. Igale projektile, etapile ja ülesandele saab lisada faile – näiteks lepinguid, akte või muid programmiväliseid dokumente. Kui failikaust on avalik, siis pääsevad nendele ligi kõik vastava õigusega kasutajad.

Poolelioleva projekti tulu ja kulu kajastamine raamatupidamises. Lõpetamata projekti tulude ja kasumi arvestus, võimaldab kajastada projektiga seotud tulu-ja kasumi summasid raamatupidamises. See rakendus pakub võimalust valida viie erineva meetodi vahel:

 

– Maksumuse meetod võimaldab kajastada tulu ja kasumit esitatud arvete ulatuses.

– Müügiväärtuse meetod võimaldab kajastada projekti tulu ja kasumit arvestades tegelikult tehtud kulutusi.

– Müügikulu meetod võimaldab kajastada tulu ja kasumit lähtuvalt kliendile esitatud arvetest.

– Lõpuleviimise protsendi meetod arvutab tulu ja kasumi lähtuvalt protsendi määrast, mis saadakse kliendiga kokkulepitud summa ja tegelike kulude suhtest. Valmidusastme meetodit soovitavad mitmed rahvusvahelised raamatupidamise standardid.

– Lõpetatud lepingu meetodi puhul ei arvutata tulu ja kasumit enne projekti lõppu.

Lõpetamata projekti arvestust on võimalik ümber arvutada nii tihti kui vajalik.

 

Projekti- ja finantsmooduli integreeritus

Kõikidele finantskannetele on võimalik lisada projekti ja eelarve ülesande tunnus, mis jõuab nii finantskannetele kui projektimoodulisse. Nii jõuab näiteks raamatupidaja sisestatud kuluarve info samaaegselt projektijuhini. Samuti on võimalik paari nupulevajutusega koostada müügiarve otse eelarve realt projekti info alusel.

Ressursside planeerimine

NAV võimaldab planeerida projektile töötajate ja masinate ressurssi, kaupu ja teisi kulusid. Lisaks on võimalik tellida kaupu konkreetsele projektile ja jälgida seda seerianumbrite ja/või partiide lõikes. Samuti võimaldab ressursside planeerimine jälgida nende hõivatust projektide lõikes ja saadavust

Aruandlus ja analüütika

Lisaks paljudele projektimooduli standardaruannetele saab projektile ja selle etappidele lisada analüütilisi tähiseid, mis omakorda kaasatakse raamatupidamise kannetele.

Projekti planeerimise ridadelt müügidokumentide koostamine

Müügiarvete koostamine ei pea enam olema ainult raamatupidaja tööülesanne, kuna projektijuht saab ise koostada müügi- ja kreeditarveid otse planeerimisridadelt.

Rollikeskne vaade

– Vasakpoolne menüü on koostatud vastavalt projektijuhi ülesannetele.

– Tegevuste lahter näitab visuaalselt projektiga seotud arveldamise seisu.

– Paremal pool saab projektijuht kiirelt leida üles enda klientide info.

– Samuti on ülevaade MS Outlooki kaustadest, uutest kirjadest ja otse NAVst saab avada vajaliku kausta MS Outlookis.