Chat

Lahendused:

Tagasi

Finantsjuhtimine

Dynamics NAV moodulid NAV2015PackagingOct2014

Loe uuest NAV 2015 versioonist SIIT ja võrdle kasutuses olevaga SIIN

Eelarvestamine

Eelarvestamine ning eelarvete täitmise jälgimine on üks põhilisi juhtimisarvestuse „tööriistu“. Eriti tõhusa ja operatiivse töövahendiga on tegemist siis, kui juht/infotarbija saab andmeid vajalikus mahus ja detailsusega kätte reaalajas, ilma et keegi peaks spetsiaalseid aruandeid ette valmistama. Microsoft Dynamics NAV pakub võimalust luua eelarveid kontoplaani kontode ning kõikide kasutuselolevate analüütiliste tunnuste (osakond, projekt, , müügipiirkond, kampaania, isik jne) lõikes. Kui kasutaja on defineerinud spetsiaalsed aruandevormid – kontoanalüüsid – saab nende eelmääratud vaadete abil alati võrrelda tegelikke majandustulemusi valitud eelarvega- kasutaja määratud ajavahemikus ning soovitud detailsusega.

Kasu

Jälgige eelarvete täitmist reaalajas. Kui eelarved on NAVi sisestatud, saab spetsiaalsete kasutaja kirjeldatud aruannete – kontoanalüüside – abil võrrelda hetkel pearaamatus olevaid tegelikke majandustulemusi eelarvega, kusjuures andmete piiramine (filtreerimine) ning detailsus (üksikud kontod või kontogrupid) on kasutaja valida.
Võrrelge tegelikke majandustulemusi soovitud eelarveversiooniga.Kontoanalüüsi abil tegelikke tulemusi eelarvega võrreldes saab kasutaja alati ise valida, missuguse eelarve(versiooniga) või korrigeeritud prognoosiga majandustulemusi võrrelda.

Võimalused

Piiramatu arv eelarveid. NAV lubab luua ühe ja sama perioodi jaoks piiramatu arvu eelarveid, võimaldades näiteks  aruandeaasta vältel lisada vastavalt tegelikele majandustulemustele korrigeeritud prognoose.

Eelarve kopeerimine olemasoleva eelarve või reaalsete majandustulemuste põhjal. Uue eelarve loomisel võib andmed kopeerida kas mõnest olemasolevast eelarvest, korrigeerides vaid uue eelarve ajavahemikku (näiteks +1aasta) või luua uus eelarve eelneva perioodi tegelike majandustulemuste baasil, korrutades summasid soovi korral sobiva koefitsiendiga ja/või ümardades need vajaliku täpsuseni (täisarv, tuhanded, miljonid).

Ühilduvus Microsoft Exceliga. Eelarveid saavad luua ja töödelda ka need ettevõtte töötajad, kes igapäevatoimingutes NAV’i ei kasutagi. Eeldefineeritud andmefiltritega eelarve saab eksportida NAVist Excelisse ning kindla struktuuriga Exceli tabelist saab importida eelarve Microsoft Dynamics NAV’i.

Eelarvete võrdlus tegelike tulemustega ning hälvete arvutamine. Kasutaja defineeritavates aruandevaadetes – kontoanalüüsides – on võimalik aruandeveergu defineerides määrata, kas antud andmeveeru numbrid on pärit eelarvest, tegelikest tehingutest või on tegemist aritmeetilise tehtega (eelarve miinus tegelik tulemus, hälbe %, hälbe jagatis tegelike tulemustega vms).

 

Konsolideerimine

Tänases järjest enam globaliseeruvas majanduskliimas, kus ettevõtted reageerivad majanduse tsüklilisusele liitumiste, eraldumiste ja ümberstruktureerumisega, on kriitiline saada operatiivselt infot kõikidest kontrollitavatest äriüksustest. Microsoft Dynamics NAV pakub terviklikku konsolideerimislahendust, võimaldades andmeid koondada erinevatest allikatest, erineva osalusprotsendiga ning vajalikes valuutades. Lisaks abistab NAV elimineerimiste väljaarvutamisel, ning annab paindlikud aruandlusvahendid konsolideeritud majandustulemuste analüüsiks.

Võimalused

Konsolideerimine erinevatest allikatest. NAV võimaldab konsolideerimiseks andmefaili importida kas samast NAVi andmebaasist, mõnest teisest NAVi andmebaasist või suvalisest majandustarkvarast väljastastatud *.txt- või *.xml-failist, mis on NAVi jaoks sobiva struktuuriga.

Konsolideerimine erinevate kontoplaanidega/analüütiliste tunnustega ettevõtetest. Erinevatel konsolideeritavatel äriüksustel ei pea olema ühesugune kontoplaan ning analüütilised tunnused (dimensioonid); piisab, kui andmete ekspordi-impordi hetkeks on loodud vastendused konsolideeritava ja konsolideeriva ettevõtte kontode, dimensioonide ja nende väärtuste vahel.

Konsolideerimine soovitud valuutas. Erinevate äriüksuste tehingud võib konsolideerivasse ettevõttesse importida vabalt valitud valuutas, kusjuures kasutaja saab määrata, kas valuutakursid võetakse  konsolideeritavast äriüksusest või konsolideerivast ettevõttest. Samuti on võimalik valida, kas kasutatakse perioodi keskmist või sulgemiskurssi.

Omavaheliste tehingute elimineerimissoovitused. Vastavalt äriüksustele seadistatud konsolideerimise %-dele on summad imporditud konsolideerivasse ettevõttesse. Leides spetsiaalselt seadistatud dimensiooniga (KONSOLIDEERIMINE) kajastatud summad, toob NAV vastava tegevuse abil summad žurnaali, lihtsustades oluliselt elimineerimiskannete töötlemise , kontrolli ja kinnitamise protsessi .

Ülevaatlik aruandlus konsolideeritud äriüksuste lõikes. Kasutaja saab seadistada spetsiaalseid aruandevorme – kontoanalüüse – nii, et konsolideeritud ettevõttes kuvatakse iga äriüksuse summasid eri veerus. Vajadusel saab eraldi veerus näidata ka elimineerimiskandeid.

Põhivara

Põhivarade lahendus tootmisvahendite, investeeringute, inventari jms efektiivsemaks haldamiseks

Ettevõtetele, kelle äritegevuseses on olulisel kohal mitmesuguste varade haldamine, on väljakutseks nende varade üle täpne arvestuse pidamine. Perioodi jooksul soetatud, likvideeritud, parendatud, ümber hinnatud, hooldatud, kindlustatud varad – kõikidele nendele küsimustele annab vastused Microsoft Dynamics NAV põhivaramoodul, võimaldades pidada varade üle nii bilansilist kui ka bilansivälist arvestust.

Ostu- ja müügiarved on integreeritud põhivaralahendusega, st hankija või kliendiga tehtav tehing (ost, hoolduskulu või müük) satub automaatselt ka põhivaramoodulisse, tekitades seal vajalikud kanded. Kulumiarvestust saab kasutaja käivitada vabalt valitud sagedusega, kusjuures summasid saab enne kinnitamist žurnaalis kontrollida.

 

Kasu

Vähendage käsitsitööd. Erinevad rühmitamisvõimalused (põhivara klass, alamklass, bilansigrupp, asukoht, vastutav töötaja) ning  andmefiltrid (soetamiskuupäev, likvideerimiskuupäev, parendussummad, hoolduskulu summad jne) annavad võimaluse koostada kõikvõimalikku aruandlust kiiresti ja paindlikult.

Prognoosige järgnevate perioodide kulusid. Kuna NAV võimaldab varade üle pidada ka pearaamatuvälist / eelarvelist  arvestust, saab algandmete (varade soetamiste) sisestamisel programmist hõlpsasti kätte ka eelseisvate perioodide kulud.

Pidage mugavalt arvestust kuludesse kantud väheväärtusliku inventari või bilansiväliste varade üle. Lihtsate seadistustega on võimalik võtta kuludesse kantud inventar arvele bilansivälise varana, omades seeläbi neist sama põhjalikku ülevaadet kui tavalise põhivara kohta.

 

Võimalused

Palju erinevaid kulumiarvestusmeetodeid. NAVtoetab lisaks tavapärasele lineaarsele amortisatsioonimeetodile ka kaht erinevat degressiivset meetodit ning lineaar- ja degressiivmeetodite kombinatsioone.

Põhivaradele parenduskulude lisamine. Kui põhivarale lisatakse parendussumma (täiendav soetusmaksumus), arvutab NAV automaatselt eelmisest kulumiarvestuse kuupäevast kuni parenduse kuupäevani kulumit „vanalt“ arvestusbaasilt; alates parenduskuupäevast aga juba uuelt baassummalt.

Vastutavate isikute ja põhivara asukoha muudatuste logimine. Kõik põhivarade andmebaasis tehtud  muudatused, mis puudutavad põhivara asukohta või vastutavat isikut, logitakse automaatselt.

Põhivara kulumiarvestuse alguskuupäeva saab vabalt määrata. Kõik põhivara soetamisväljaminekud saab koheselt siduda konkreetse põhivaraobjektiga, ent kulumit arvutama ei hakka NAV mitte alates esimese soetusmaksumuse kajastamise hetkest, vaid kasutaja poolt valitud kuupäeval.

Võimalus valida likvideerimismeetodit. NAV võimaldab kajastada põhivara likvideerimist nii neto-kui brutomeetodi alusel, koostades automaatselt vastavad konteeringud